Nytt kapitel om de förändrade medielandskapen och den sociala sammanhållningen

FramtidsantologiPå ett seminarium i Almedalen igår presenterade Digitaliseringskommissionen den nya boken Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter. Boken är ett delbetänkande från Digitaliseringskommissionen, och i den medverkar jag med ett kapitel som handlar om Framtidens medielandskap, demokratin och den sociala sammanhållningen.

Kapitlet består av fyra delar. I den första delen diskuterar jag forskning om social sammanhållning – vad som på engelska brukar kallas social cohesion. Av den diskussionen framgår att medier och medieanvändning kan antas ha en stor betydelse för vad som kan karaktäriseras som subjektiv social sammanhållning. I den andra delen analyserar jag därför medielandskapets förändringar, med fokus på människors medieanvändning. I den tredje delen fördjupar jag diskussionen om olika faktorer som påverkar människors medieanvändning och olika mekanismer som redan har eller riskerar att leda till en ökad fragmentering och polarisering av medieanvändningen. I den fjärde och avslutande delen diskuterar jag kort hur medielandskapet och medianvändningen kan förväntas utvecklas i framtiden och vilken betydelse det kan komma att få för den sociala sammanhållningen.

Hela antologin kan laddas ner gratis via Digitaliseringskommissionens hemsida. Mitt kapitel ska ses som en del av forskningsprojektet De förändrade medielandskapen och demokratin, finansierat av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. Som en del av det projektet medverkade jag också med ett kapitel i den senaste SOM-boken – Fragment – som presenterades förra veckan. Titeln på det kapitlet är Social sammanhållning och medieanvändning.

Publicerat i Aktuellt, Internet & sociala medier, Nya publikationer | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Ny rapport: ”I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige”

Nu har jag presenterat min nya rapi-nationens-intresseport I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige. Den kan laddas ner här. Rapporten bygger på en genomgång och kartläggning av befintlig forskning kring hur invandring inverkar på ett land som Sverige, med särskilt fokus på den samhällsekonomiska betydelsen av invandring. Det handlar exempelvis om invandringens betydelse för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden, företagande och handeln med andra länder. Rapporten består av elva avsnitt som speglar rapportens innehåll:

1. Inledning

2. Invandringen till Sverige: en kort översikt

3. Invandringen och statsfinanserna

4. Invandringen och den demografiska utvecklingen

5. Invandringen och globaliseringen

6. Invandringen och kreativiteten

7. Invandringen och företagandet

8. Invandringen och kompetensförsörjningen

9. Invandringen och den ekonomiska tillväxten

10. Genomsnittseffekter och marginaleffekter

11. Sammanfattning och slutsatser

En av de centrala övergripande slutsatserna är att invandring i allt väsentligt bidrar till att stärka Sverige. De kostnader och problem som är förknippade med invandring är i huvudsak kortsiktiga medan vinsterna är mer långsiktiga. Viktigt i det sammanhanget är att skilja mellan effekter på de offentliga finanserna och de samhällsekonomiska effekterna. Det förhindrar inte att Sverige står inför problem och utmaningar när det gäller integrationen: ju bättre fungerande integration, desto bättre för de som invandrar, och desto bättre för hela samhället.

En sammanlänkad slutsats är att den motsats som ofta – implicit eller explicit – ställs upp mellan solidaritet och en öppen migrationspolitik respektive nationellt egenintresse och en restriktiv migrationspolitik i allt väsentligt är falsk. Migrationen ligger i nationens eget intresse. Det ska inte ses som ett argument för att egenintresset ska vara det som ska styra svensk migrationspolitik – olika typer av invandring styrs av olika syften, där de humanitära är primära när det gäller asyl- och flyktinginvandringen – men ser man på genomsnittseffekterna av invandring är de likafullt i allt väsentligt positiva.

Rapporten bygger på en genomgång av befintlig forskning, och och utifrån den ska jag nu skriva en bok med arbetstiteln Utan invandring stannar Sverige. Om det är någon som läser rapporten och skulle upptäcka att jag har missat någon forskningsbaserad bok, artikel, rapport eller utredning – eller om det kommer någon ny forskningsbaserad publikation – tar jag gärna emot förslag. Liksom rapporten ska boken bygga på en genomgång av forskning och vara faktabaserad.

Publicerat i Aktuellt, Migration & integration, Nya publikationer | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Nytt kapitel om social sammanhållning och medieanvändning

Idag presenterades den årliga SOM-rapporten på en pressträff vid Göteborgs universitet. Titeln på årets rapport är Fragment, och i den medverkar jag med ett kapitel som handlar om den sociala sammanhållningen och om det finns några länkar mellan social sammanhållning och människors medieanvändning. Studien bygger på två huvudfrågor. Den ena handlar om i vilken grad människor känner sig som en del av samhället respektive som att de behövs i samhället, medan den andra handlar om i vilken grad människor känner samhörighet med människor som tillhör andra grupper än vad man själv gör.

På en övergripande nivå tyder resultaten på att den sociala sammanhållningen är förhållandevis stark även om det alltid är vanskligt att göra nivåskattningar. Andelen som svarar att de inte känner sig som en del av samhället är sex procent medan 13 procent svarar att de inte känner att de behövs i samhället. I vissa fall är det dock stora skillnader mellan grupper. Exempelvis svarar hela 16 procent av Sverigedemokraternas sympatisörer att de inte känner sig som en del av samhället medan 22 procent svarar att de inte känner att de behövs i samhället.

 

När det gäller känslan av samhörighet med andra grupper en den man själv tillhör visar resultaten bland annat att det finns relativt många som känner svag samhörighet med människor som exempelvis har helt andra politiska åsikter, en annan religion eller en annan etnisk tillhörighet. Återigen finns det signifikanta skillnader mellan olika grupper, och vad gäller partisympati sticker Sverigedemokraternas sympatisörer återigen ut. Inte något annat partis sympatisörer känner så lång grad av sammanhållning med dem som tillhör andra grupper än den egna än vad deras sympatisörer gör.

Hela den nya SOM-boken kan laddas ner via SOM-institutets hemsida. Mitt kapitel kan också laddas ner här.

Publicerat i Aktuellt, Demokrati, Nya publikationer | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Från Sundsvall till Göteborg

Nu är det klart att jag blir ny professor i journalistik vid JMG, Göteborgs universitet. Det ska bli mycket spännande och kul att börja på JMG och att tillsammans med mina nya kollegor fortsätta utveckla forskningen och utbildningen i journalistik och politisk kommunikation. Jag ser också fram emot att jobba närmare SOM-institutet och den starka statsvetenskapliga miljön vid Göteborgs universitet.

Varje början har samtidigt ett slut, och det finns många kollegor vid Mittuniversitetet som jag kommer att sakna. Men våra samarbeten kommer ändå att kunna fortsätta, om än på ett annat sätt än tidigare.

Mer information om min nya tjänst finns på JMG:s hemsida.

Publicerat i Aktuellt | Märkt , | 2 kommentarer

Presentation av ny rapport om hur invandring bidrar till Sverige

I nationens intresseSom jag har berättat tidigare håller jag för närvarande på och skriver en bok om invandringens betydelse för Sverige. Titeln på boken kommer att vara Utan invandring stannar Sverige, och den kommer att bygga på forskning om hur invandring inverkar på mottagarländer som Sverige.

Som en del av detta har jag även skrivit en rapport som kartlägger vad forskning visar när det gäller hur invandring påverkar och bidrar till Sverige. Titeln på rapporten är I nationens intresse – en översikt av hur invandring bidrar till Sverige. Rapporten kommer att ges ut av Reforminstitutet och presenteras på ett frukostseminarium den 24 juni. Mer information om rapporten och hur man anmäler sig finns här.

Publicerat i Aktuellt, Migration & integration, Nya publikationer | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Befogad och viktig kritik av Aftonbladets ”Sverige tycker”

Idag skriver statsvetaren Anders Sundell ett mycket bra och viktigt inlägg på Politologernas hemsida. Ämnet är Aftonbladets ”Sverige tycker” och andra opinionsmätningar som bygger på självselekterande urval, det vill säga att människor själva anmäler sig för att delta. Den typen av undersökningar är notoriskt opålitliga, oavsett om antalet som deltar i undersökningen är 1000 eller 10 000. Skälet är att de inte bygger på ett slumpmässigt urval och att det därför inte går att generalisera till befolkningen i stort. De kan vara användbara om man vill studera sambanden mellan olika variabler, men om man är intresserad av att kunna generalisera resultaten och frekvenserna till befolkningen i stort (eller annan delgrupp) är och förblir undersökningar som bygger på självselektion kroniskt opålitliga.

Att Aftonbladet och andra allt mer väljer att använda sig av sådana metoder – av ekonomiska skäl, får man förmoda, eftersom de är billigare att genomföra – är därför mycket olyckligt. Det illustrerar också att syftet med undersökningarna mindre tycks vara att så långt det är möjligt försöka fånga vad ”Sverige tycker” och mer att få underlag för att skapa nyheter.

För mer om medierna och deras användningar av opinionsmätningar, se gärna min bok Opinion Polls and the Media: Reflecting and Shaping Public Opinion eller en tidigare artikel om ”opinionsjournalistikens dödssynder”. Läs gärna även statsvetaren Henrik Oscarssons tidigare inlägg på politologerna om opinionsundersökningar och felmarginaler.

Publicerat i Journalistik & medier, Opinionsmätningar | Märkt , , , , , , | 1 kommentar

Årets bästa artikel och bok inom politisk kommunikation

indexÅrets konferens med International Communication Association (ICA) är nu avslutad. I samband med den brukar ett flertal priser delas ut, och inom divisionen för politisk kommunikation är det främsta priset The Kaid-Sanders Best Article of the Year Award. Efter en mycket noggrann process där över 350 artiklar granskades gick priset i år till Navid Hassanpour, doktorand vid Yale University, för artikeln Media Disruption and Revolutionary Unrest: Evidence from Mubarak’s Quasi-Experiment. Den publicerades i Political Communication vol 31, nummer 1, förra året, och kan laddas ner via tidskriftens hemsida. Stort grattis till Navid!

Ett annat pris som delades ut, i år för första gången, är International Journal of Press/Politics Best Book Award. Priset går till en bok som publicerats under de senaste tio åren, och juryn bestod av tidskriftens redaktör Rasmus Kleis Nielsen, Matt Carlson (ordförande för journalism studies division inom ICA) och jag själv (ordförande i political communication division inom ICA). Totalt nominerades 14 böcker, och efter läsning av och diskussion kring dessa var vi eniga om vilken bok som skulle ta emot priset: Rodney Benson’s Shaping Immigration News: A French-American Comparison (Cambridge University Press, 2013). Det är en mycket imponerande bok som jämför och på ett mycket djupgående och nyanserat sätt söker förklara hur franska och amerikanska medier över tid har bevakat frågan om invandring. Även om den fokuserar på invandringsfrågan bör boken vara av intresse för alla som forskar om eller intresserar sig för olika faktorer som påverkar journalistiken och dess innehåll, och förhoppningsvis ska priset bidra till att boken läses brett. Det förtjänar den verkligen. Stort grattis till Rodney för priset!

Publicerat i Aktuellt, Medier & journalistik | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar